9 Μαΐ 2008

Κωνσταντίνος Ποταμιανός - Τα ιερά όπλα των Ελλήνων

• Ή Τιτανομαχία, ή Γιγαντομαχία καί ό πόλεμος μεταξύ τών Ελλήνων τής Μεσογείου καί εκείνων τής Ατλαντίδος δεν αποτελούν φανταστικές ιστορίες, άλλά γεγονότα πού συνέβησαν στήν πραγματικότητα. Στό βιβλίο αυτό επισημαίνεται ή ισχύς καί ή καταστρεπτικότητα τών όπλων πού έχρησιμοποιήθησαν στις φοβερές αυτές συγκρούσεις καί τά όποια ήσαν ισάξια ή καί ανώτερα τών σημερινών. Επίσης εξετάζονται καί τά εξής ενδιαφέροντα ζητήματα: • Τί ήταν τό άρμα τοϋ Σαλμωνέως πού ηχούσε όπως ό κεραυνός καί έριχνε πρός τόν ουρανό αναμμένες λαμπάδες; • Τί ήταν ή φοβερή αίγίς, πού διέθετε ό Ζεύς καί έχρησιμοποιούσαν επίσης ό Απόλλων καί ή Αθηνά καί ήταν έργο τού Ηφαίστου; • Τί ήταν αυτό τό περίεργο νέφος πού έκάλυπτε καί καθιστούσε αόρατους τούς θεούς καί τούς ήρωες τού Τρωικού πολέμου καί τί κοινό υπάρχει μεταξύ αυτού καί τού «Πειράματος τής Φιλαδέλφειας»; • Κατέχουν οί Αμερικανοί άγνωστες επιστημονικές γνώσεις τών πανάρχαιων Ελλήνων; • Γιατί ή περικεφαλαία Ούγγρου επιστήμονα μέ τήν όποια γινόταν αόρατος μάς θυμίζει τήν ανάλογη Άϊ'δος κυνή, τήν περικεφαλαία τού "Αδου; • Ή είδους πλοία είχαν οί Φαίακες καί τά όποϊα ταξείδευαν σάν τήν σκέψι καί έγνώριζαν τά πάντα; • Τι Ηταν ή «Αργώ» ιπτάμενο πλοίο πού ταξείδευε παντού καί γιατί οι Αργοναύτες ήσαν άτομα μέ ιδιαίτερες καί μοναδικές ιδιότητες; • Ποιά είναι ή σχέσις ανάμεσα στά ιερά όπλα καί τά ελληνικά μυστήρια καί τί φυλασσόταν στό άδυτο τών αρχαίων ελληνικών ναών; • Τι ήσαν τά ομιλούντα καί κινούμενα αγάλματα; • Ποιά είναι ή σχέσις ανάμεσα στά άσφυξιογόνα αέρια τών αρχαίων καί στό ύγρό πύρ τών μεσαιωνικών Ελλήνων;

Κωνσταντίνος Ποταμιανός - Τα ιερά όπλα των Ελλήνων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ratings