5 Οκτ 2008

Σαλούστιος - Περί Θεών και Κόσμου

"Το σύντομον τούτο αλλά περιεκτικόν και εις άκρον συμπεπυκνωμένον Έγκόλπιον του Σαλουστίου, συντεταγμένον εις άμεμπτον αττικήν διάλεκτον, είναι έργον το οποίον εξεπήγασεν από τάς προσπαθείας του Αυτοκράτορος Ιουλιανού προς αναστήλωσιν της αρχαίας ελληνικής παραδόσεως και αποτελεί θαυμαστήν όντως σύνοψιν των γενικών γραμμών όχι απλώς της ελληνικής φιλοσοφίας, αλλ' εν πολλοίς και της μυστηριακής και μεταφυσικής διδασκαλίας καθ' όλου περί θεών, κόσμου, ανθρώπου ψυχής, ειμαρμένης κ.α."

Σαλούστιος - Περί Θεών και Κόσμου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ratings