22 Νοε 2008

Γεώργιος Τσοκόπουλος - Χαρίλαος Τρικούπης, Βιογραφία

Το σπουδαιώτατον κεφάλαιον της ιστορίας ενός έθνους — λέγη ο Paul Helmin εις τον πρόλογον της βιογραφίας του Βίσμαρκ — αποτελεί πραγματικώς ή πιστή και ακριβής βιογράοησις των μεγάλων αυτού ανδρών των πολιτικών οίτινες έν τί διευθύνσει των κοινών διέγραψαν εμφανές το σημείον της δράσεώς των. Έν τω βιβλίω τούτω τά μεγάλα παθήματα και αι έθνικαί ευτυχίαι συστέλλονται εις εν άτομον και η αφηρημένη ιδέα του έθνους αισθητοποιουμένη εις το πρόσωπον του επιφανούς αυτού πολιτικού καθίσταται προσιτή εις μελέτην. Άπ' αυτής πρωτίστως δύνανται νά εξαχθώσι τά ασφαλή συμπεράσματα, εις αύτην ο λαός θά σπουδάση τον χαρακτήρα του, εις τάς σελίδας της θά σημειώση καταφανή τά αποτελέσματα τών προσωπικών σφαλμάτων ή τά ωφελήματα εκ τών δεξιών σκέψεων».

"Τώ όντι εις τον εξηκονταετή ελεύθερον βίον του Ελληνικού έθνους, ο μελετών την ιστορίαν, ανευρίσκει ολίγους άνδρας, οίτινες εν τη διευθύνσει των κοινών εσημείωσαν ιδίαν όλως εποχήν και απετύπωσαν εις αυτήν την σφραγίδα του ιδίου των πνεύματος. Μεταξύ των ανδρών τούτων ιδιαιτέραν όλως κατέλαβε θέσιν ο Χαρίλαος Τρικούπης. [...]"

Γεώργιος Τσοκόπουλος - Χαρίλαος Τρικούπης, Βιογραφία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ratings